Scroll to top

Condicions de venda

La titularitat d’aquest lloc web www.rangoli.cat (a partir d’ara, Lloc Web) és RANGOLI SCP. Les seves dades de contacte són: Alta Cortada 22 de Manlleu (08560), Catalunya. El número de CIF J65703951.
Aquest document (així com qualsevol document que aquí es mencioni) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o l’adquisició de productes i/o serveis en el mateix (a partir d’ara, Condicions).
A més a més de llegir les Condicions presents, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest Lloc Web, l’usuari ha d’haver llegit la Política de Cookies i la Política de Privacitat. A l’utilitzar aquest Lloc Web o al fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei, l’usuari accepta quedar vinculat per les presents Condicions i per l’anteriorment mencionat.

1. L’USUARI: L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, dóna la condició d’usuari (a partir d’ara, Usuari), el qual accepta des de que inicia la navegació al Lloc Web totes les Condicions aquí establertes i les seves modificacions futures, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que s’apliqui al present cas. L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal per poder fer contractes a través d’aquest Lloc Web.

2. DESCRIPCIÓ dels SERVEIS: L’activitat del present Lloc Web és la difusió de les activitats del nostre espai especialitzat en ioGa, així com la venda de classes de ioGa, programes, sessions magistrals i activitats presencials i a distància. Les característiques particulars de cada servei s’especifiquen a la descripció de cadascun. 

3. PROCÉS de COMPRA: L’Usuari pot comprar al Lloc Web pels mitjans establerts. Per fer-ho, haurà de seguir el procediment de compra establert. L’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació necessària en cada pas per tal de fer efectiva la compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la sol·licitud de la compra i/o la prestació del servei. Aquest correu serà considerat com la confirmació que la comanda s’ha realitzat. Per l’emissió de les corresponents factures, serà necessari enviar un correu electrònic a: hola@rangoli.cat, facilitant les dades fiscals.

4. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes i/o serveis. Si es produïssin dificultats en quant el subministrament d’aquests, RANGOLI SCP es compromet a contactar l’Usuari i retornar la quantitat abonada per aquell producte i/o servei.

5. PREUS i FORMES de PAGAMENT: Els preus que es mostren al Lloc Web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment. En cas d’un canvi de tarifes s’informarà prèviament a l’Usuari inscrit via correu electrònic. Els mitjans de pagament dels serveis online són per via (i) Stripe i per (ii) transferència bancària.

6 CONDICIONS de PAGAMENT de les CLASSES en DIRECTE:
a. La classe solta constarà d’un pagament únic.
b. Les tarifes de subscripció (tarifa bàsica i tarifa plus) es renovaran automàticament cada 30 dies. En cas de voler-se donar de baixa, consultar més avall en les presents condicions.

7. RESERVA de CLASSES en DIRECTE:
a. L’aforament a les classes en directe és limitat. L’Usuari, a partir dels horaris proposats, ha de reservar plaça amb antelació.
b. L’Usuari que hagi adquirit una tarifa de subscripció, indiferentment de la modalitat, podrà reservar les classes en directe amb 15 dies d’antelació i fins a 3 hores abans del seu inici. Tenint en compte que cada mes poden haver-hi canvis ens els horaris proposats.
c. L’Usuari que hagi adquirit una classe solta podrà reservar amb 7 dies d’antelació i fins a 3 hores abans del seu inici.
d. Per reservar plaça l’Usuari ha d’escriure un correu electrònic a hola@rangoli.cat especificant la sessió o sessions que vol reservar.
e. La reserva quedarà confirmada després d’haver-se fet el pagament.
f. Entre 3 hores i 15 minuts abans de la classe confirmada, l’Usuari rebrà un identificador via correu electrònic per connectar-se.
g. RANGOLI SCP podrà canviar els horaris proposats quan sigui necessari. L’Usuari ha de tenir en compte que els mesos i setmanes de vacances hi pot haver canvis. L’Usuari ha de tenir en compte que quan sigui festa local a Manlleu, no es faran classes en directe.

8. POLÍTICA de CANCEL·LACIÓ i BAIXA de les CLASSES en DIRECTE:
a. No hi haurà reemborsament de les classes que s’hagin pagat.
b. Les classes en directe podran ser cancel·lades fins a 3 hores abans del seu inici. Quan l’Usuari hagi cancel·lat degudament la classe, enviant un correu explícit a hola@ranogli.cat, podrà fer la classe no realitzada però cancel·lada en un termini d’una setmana.
c. Les classes en directe no cancel·lades 3 hores abans del seu inici no seran reemborsades i no podran realitzar-se en un altre horari.
d. L’Usuari podrà cancel·lar la subscripció sempre que vulgui, posant-se en contacte amb RANGOLI SCP via correu electrònic i comunicant amb 10 dies d’antelació a la finalització de la subscripció present, la seva voluntat a donar-se de baixa de les classes en directe.
e. Si pel motiu que sigui, RANGOLI SCP es veu obligat a cancel·lar una classe en directe, l’Usuari podrà escollir entre rebre el reemborsament de la classe o realitzar la classe en directe en un altre horari proposat.

9. PLATAFORMA de CLASSES:
a. L’Usuari s’ha de registrar i pagar una quota mensual o fer un pagament puntual.
b. La quota mensual es renovarà automàticament cada 30 dies. En cas de volar-se donar de baixa, consultar en el següent punt de les presents condicions.
c. L’Usuari tindrà accés a les classes sempre que estigui registrat i hagi fet el pagament adient. La durada de l’accés vindrà especificat pel tipus de tarifa pagada.

10. POLÍTICA de CANCEL·LACIÓ de la SUBSCRIPCIÓ a la PLATAFORMA de CLASSES:
a. No hi haurà reemborsament de la mensualitat pagada, encara que l’Usuari no hagi realitzat cap sessió, programa o masterclass.
b. L’Usuari podrà cancel·lar la subscripció sempre que vulgui, posant-se en contacte amb RANGOLI SCP via correu electrònic i comunicant amb 10 dies d’antelació a la finalització de la subscripció present, la seva voluntat a donar-se de baixa de la plataforma. També pot donar-se de baixa directament des de la plataforma.

11. EXONERACIÓ DE RESPONABILITAT: Excepte disposició legal contrària, RANGOLI SCP no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a un incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials; (iii) errors tècnics per causes fortuïtes o de qualsevol altra indole que impedeixin el funcionament normal del Lloc Web a través d’internet, com la falta de disponibilitat del Lloc Web per qüestions de manteniment o altres, que impedeixin disposar del servei. (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixin com a conseqüència d’una causa de força major i fora del seu control. En el cas d’enllaços a webs externes de tercers que se’n puguin citar els continguts, es farà exclusivament a mode d’exemple. En cap cas es tindrà control i responsabilitat d’aquestes webs.

12. RESPONSABILITAT de SALUT: L’Usuari ha de tenir present que practicar ioGa inclou moviments físics i també relaxació de la tensió muscular. Com tota activitat física el risc de lesions hi és present i, per tant, s’ha de tenir en compte. Si experimenta molèsties o dolor, és important que no forci. Si creu que alguna posició, respiració i/o relaxació proposada no s’adequa a la seva condició, és important no la practiqui. És responsabilitat de l’Usuari saber que tot el proposat en el Lloc Web no és un substitut per una examinació, diagnòstic o tractament mèdic. Amb l’ús del Lloc Web, l’Usuari afirma que és només la seva responsabilitat la decisió de practicar ioGa i renuncia, de manera explícita, a qualsevol responsabilitat o reclamació present o futura contra RANGOLI SCP i els seus treballadors per les classes de ioGa aquí proposades. RANGOLI SCP no es fa responsable d’un ús inadequat de la pràctica proposada en aquest Lloc Web.

13. COMPTE de SUBSCRIPCIÓ, CONTRASENYA i SEGURETAT: L’Usuari registrat al Lloc Web, haurà d’escollir una contrasenya i nom d’usuari, pot ser que també se li demani informació addicional com l’adreça electrònica. L’Usuari és responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya i de la informació del compte i és l’últim responsable de les activitats que puguin esdevenir en el seu compte i amb la seva contrasenya. L’Usuari està d’acord a informar immediatament a RANGOLI SCP si hi ha un ús no autoritzat amb el seu compte o contrasenya. Cada registre de subscripció és per un sol usuari. L’Usuari no hauria de fer servir el compte d’un membre registrat sense l’autorització de RANGOLI SCP. RANGOLI SCP no serà en cap cas responsable pels danys que es puguin esdevenir de no complir aquest punt de les Condicions.
No està permès compartir una subscripció. L’Usuari registrat no pot donar o vendre el seu nom d’usuari ni la seva contrasenya. Si RANGOLI SCP observa excessives ‘entrades’ o visualitzacions d’un únic usuari, o considera que s’està fent un ús fraudulent del Lloc Web, pot cancel·lar la subscripció sense dret a reemborsament.

14. POLÍTICA de PRIVACITAT: RANGOLI SCP compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per més informació consultar l’apartat de Política de Privacitat.

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL i INDUSTRIAL: Els continguts del Lloc Web, són propietat de RANGOLI SCP, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut de l’exposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, re-publicar, modificar o mostrar per a un ús comercial sense el previ consentiment de RANGOLI SCP. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de RANGOLI SCP.
RANGOLI SCP es reserva el dret a canviar o treure qualsevol contingut que s’ofereixi al Lloc Web sense previ avís.

16. ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a les que aquestes fan referència constitueixen l’acord íntegre entre l’Usuari i RANGOLI SCP en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte o acord anterior convingut, ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.

17. MODIFICACIÓ de les PRESENTS CONDICIONS i DURACIÓ: RANGOLI SCP podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades i descrites, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions serà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

18. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre RANGOLI SCP i l’Usuari serà regida per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic.